Licensnämndens beslut angående Karlskrona HK:s deltagande i Hockeyallsvenskan säsongen 2020/21, fattat vid Licensnämndens möte den 11 juni 2020.

Licensnämnden har på uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets att självständigt pröva om förening som tävlingsmässigt kvalificerat sig för spel i Hockeyallsvenskan dessutom uppfyller de uppställda licensvillkoren.

Vid licensprövningen inför säsongen 2019/2020 stod det klart att Karlskrona HK inte klarade kapitalkravet och att de sedan tidigare hade förbrukat sitt så kallade dispensår. Emellertid beslutade Svenska Ishockeyförbundet, i samband med att publikkravet slopades, om en särskild dispensmöjlighet för föreningar, som från säsongen 2015/2016 eller senare, kunde påvisa att beräkningen av föreningens egna kapital påverkats av nettokostnader som uteslutande var en konsekvens av kravet på publikkapacitet. Karlskrona beviljades en sådan dispens.

Med hänsyn till den rådande pandemin har SIF:s förbundsstyrelse i år justerat licensreglerna avseende säsongen 2020/2021. Kravet på ett visst eget kapital har slopats men enligt de villkor som gäller för elitlicens krävs dock fortfarande att föreningen inte är på obestånd (se punkterna 2 och 3 i kompletterande bestämmelser rörande Licensprövning i anledning av Coronapandemin, antagna av Förbundsstyrelsen i SIF den 15 april 2020).

Med obestånd avses i Licensreglementet att förening inte rätteligen kan betala sina skulder allteftersom de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte endast är tillfällig, samt att förening vid var tid ska ha tillräckligt med likvida medel för att löpande kunna betala sina förutsebara skulder under nästkommande säsong (se punkt 3 i reglementet för licensprövning).

Efter genomgång av de handlingar som Karlskrona lämnat in till Licensnämnden fattar nämnden följande

BESLUT
(att meddelas den 12 juni 2020)
1) Karlskrona beviljas inte licens för spel i HockeyAllsvenskan 2020/2021.
2) Karlskrona nedflyttas i seriesystemet.

Skäl för beslutet 
Av den ingivna årsredovisningen och övriga underlag framgår att Karlskrona har en akut likviditetsbrist och att föreningen inlett ett rekonstruktionsförfarande. Av senare inhämtade uppgifter framgår att tingsrätten har beslutat att företagsrekonstruktionen ska upphöra med motiveringen att syftet med företagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppnått (se Blekinge tingsrätts beslut den 1 juni 2020 i mål nr Ä 1305-20).
Karlskrona har inför Licensnämndens prövning inkommit med en skrivelse i vilken föreningen förklarar att den nu har en ny plan för den långsiktiga finansieringen och att detta kan möjliggöra en ny ansökan om rekonstruktion. Det står dock klart att Karlskrona sedan en tid inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller och enligt Licensnämndens bedömning är denna oförmåga inte endast tillfällig. Detta betyder att föreningen är på obestånd. Licensreglernas krav på att en förening inte får vara på obestånd är ovillkorligt och har sin grund i att en konkurs under pågående säsong skulle få en förödande inverkan på hela seriespelet. Det förhållandet att föreningen kan komma att ge in en ny ansökan om rekonstruktion och att denna, eventuellt, skulle kunna vara framgångsrik rubbar inte denna bedömning.
Eftersom Karlskrona är på obestånd beviljas föreningen inte licens för spel i HockeyAllsvenskan.
Förening, som inte uppfyller villkoren för licens ska nedflyttas i seriesystemet (se punkt 2 i reglementet för licensprövning). Licensnämnden ska besluta om nedflyttning när licens inte beviljas (se bilaga 2 till reglementet, under rubriken Licensnämndernas beslut).
Talan mot detta beslut får föras hos SIFs Appellationsnämnd. Klagoskriften ska ha inkommit till SIF senast den 26 juni 2020.