Ligamodellen är och har varit en viktig och avgörande del för svensk ishockeys utveckling och kommersiella tillväxt. Det är en modell som stärker de enskilda klubbarna inom respektive liga, men även hela den samlade ishockeyn. Boden Hockey har sökt om dispens från ett krav i ligamodellen, att tillhöra ligaorganisationen Hockeyettan. En enig förbundsstyrelse har beslutat att avslå Bodens dispensansökan.

– En av styrkorna inom svensk ishockey är att vi arbetar tillsammans och det förutsätter ligaorganisationer där alla är med och följer demokratiskt fattade beslut till gagn för majoriteten av medlemmarna i respektive ligaorganisation. Det skapar förutsättningar för såväl förmånliga och långsiktiga avtal för kollektivet som skydd för de föreningar som inte är lika kommersiellt starka som de större. Modellen tryggar också landslagsverksamheten över tid som i sin tur genererar resurser till den breda ishockeyn i regioner, distrikt och föreningar. Ligamodellen har inom svensk ishockey varit så viktig att ett krav på medlemskap i tävlingsbestämmelserna har varit nödvändigt. Med ligamodellen som grund har en enig förbundsstyrelse fattat beslutet att avslå Bodens dispensansökan, säger Anders Larsson, ordförande i Svenska Ishockeyförbundet.

Även förra säsongen ansökte Boden Hockey om dispens från att tillhöra ligaorganisationen, Hockeyettan, men ändå spela kvar i förbundsserien Hockeyettan. Svenska Ishockeyförbundets (SIF) styrelse avslog den dispensansökan med hänvisning till den bestämmelse som finns i tävlingsreglerna att man ska tillhöra en ligaorganisation för att få spela i en förbundsserie inom svensk ishockey.

Boden Hockey överklagade till Riksidrottsnämnden (RIN) som formellt beslutade att undanröja det överklagade beslutet och återförvisa ärendet till SIF för åtgärd. Ett beslut som fattades utan att SIF fick möjlighet att yttra sig och där kunde förklara bakgrunden till tävlingsbestämmelsen. RIN har inte behörighet att ta beslut om ändringar eller ogiltigförklaring av SIF:s tävlingsregler. Något sådant beslut har RIN därför inte heller formellt fattat. Trots det skrev RIN ändå som ett skäl att tävlingsbestämmelsen strider mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och mot allmänna avtalsrättsliga principer och därför är ogiltig.

Att RIN i sin motivering i beslutet har uttalat sig i frågor som RIN inte har behörighet att fatta beslut om är enligt SIF klart olämpligt. En uppfattning som stärkts efter den rättsliga utredning SIF låtit göra. I beslutet om Bodens dispensansökan finns ett mer utförligt resonemang om detta. Däremot kan RF:s styrelse påkalla ändring av ett specialidrottsförbunds tävlingsbestämmelser. Någon sådan ändring har RF:s styrelse inte påkallat och det meddelade RF skriftligen till SIF den 20 oktober 2021, efter att SIF efterfrågat svar på just den frågan.

Med anledning av RIN:s beslut tog SIF trots allt bort den aktuella tävlingsbestämmelsen och Boden Hockeys dispensärende från 2020 förföll därmed eftersom det då inte längre fanns någon tävlingsbestämmelse att få dispens ifrån. Senare under sommaren 2021 genomförde Hockeyettan sitt årsmöte där klubbarna som sportsligt kvalificerat sig då hade möjlighet att lämna och inte längre vara med i ligaorganisationen. Efter årsmötet lät Hockeyettan meddela att samtliga 40 aktuella klubbar frivilligt valt att vara med som medlemmar i ligaorganisationen. SIF beslutade efter det att återinföra den aktuella tävlingsbestämmelsen om krav på ligamedlemskap och informerade RF:s styrelse om åtgärden.

Den 28 oktober i år sökte Boden återigen om dispens, men för säsongen 2021/2022. Det är den dispensansökan som en enig SIF-styrelse nu avslagit i enlighet med TB 6§ 1.

I sammanhanget kan sägas att Konkurrensverket den 25 mars 2021 meddelade sitt beslut att inte utreda saken ytterligare gällande Hockeyettans krav på medlemsföreningarna. Detta efter att Boden Hockey anmält frågan dit.